wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Ogólne warunki sprzedaży

Ogólne warunki sprzedaży

Ogólne warunki sprzedaży (OWS)-Klient Biznesowy
Wydanie: lipiec 2023

& 1
Wstęp/ Preambuła
 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży określają warunki, na jakich POL-AURA Sp. z o.o. z siedzibą w Zawroty 1, 14-300 Morąg (zwana dalej „POL-AURA”), sprzedaje produkty oraz świadczy Kupującym usługi wskazane w ofercie przesyłanej Kupującemu lub umowach.
 2. Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) stanowią integralna część umowy zawieranej pomiędzy Kupującym a Sprzedającym w zakresie sprzedaży towarów i świadczenia usług. Tym samym strony wyłączają stosowanie innych wzorców umownych (ogólne warunki umowy, warunki sprzedaży, wzory umowy, regulaminy itp.) stosowanych/ustalonych przez Kupującego.
 3. Kupujący składając zamówienie, akceptując dokument przedpłaty potwierdza jednocześnie znajomość niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży.
 4. Postanowienia niniejszych OWS mogą być zmienione jedynie w formie pisemnej (w tym także w drodze e-mail) pod rygorem nieważności. Zawarcie odrębnej umowy sprzedaży lub świadczenia usług wyłącza stosowanie niniejszych Ogólnych Warunków Umów Sprzedaży tylko w zakresie uregulowanym w niej w sposób odmienny.

&2
Zawarcie umowy
 1. Składający zamówienie, (zwany dalej „Klientem”) oświadcza, że zapoznał się oraz akceptuje OWS. Klient potwierdza, że w momencie zawarcia umowy zakupu, warunki sprzedaży firmy POL-AURA będą jedynymi obowiązującymi, nawet jeżeli zamówienie Klienta zawierać będzie inne zastrzeżenia lub warunki dodatkowe.
 2. Informacje wysyłane przez pracowników POL-AURA drogą tradycyjną lub elektroniczną (w tym także cenniki), są jedynie informacjami handlowymi i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów art. 66 kodeksu cywilnego.
 3. POL-AURA zaznacza, że istnieje możliwość zakupu wyłącznie pełnych opakowań.
 4. Umowa pomiędzy Klientem, a firmą POL-AURA zawarta drogą tradycyjną, telefoniczną bądź elektroniczną zostaje zawarta, a tym samym wiążąca przez pisemną akceptację zamówienia Klienta to jest: przesłanie potwierdzenia zamówienia, dowód wydania towaru bądź fakturę. W przypadku braku niezwłocznego (po otrzymaniu potwierdzenia) zgłoszenia zastrzeżenia do zamówienia uważa się, że towary zamówiono według cen obowiązujących w chwili akceptacji zamówienia.
 5. Zmian umowy dokonać można jedynie na mocy pisemnego porozumienia stron, określające szczegółowo przedmiotowe zmiany oraz ich wpływ na ceny i termin realizacji dostaw.
 6. Złożenie zamówienia zobowiązuje Kupującego do zapłaty za produkty dostarczone zgodnie ze złożonym zamówieniem i do ich odbioru pod rygorem poniesienia wszelkich przewidzianych prawem konsekwencji niewykonania zobowiązania.
 7. Akceptacja zamówienia przez POL-AURA jest uwarunkowana zdolnością kredytową Kupującego. W szczególności, POL-AURA zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia, jeśli sytuacja Kupującego stanowi wyraźne ryzyko w odniesieniu do odzyskania zaległych należności lub w przypadku niedostępności produktu.
 8. Szczególne wymagania (opakowanie zewnętrzne/ sposób wysyłki/ jakość produktów) należy powtarzać w każdym zamówieniu. Brak powyższej informacji skutkuje zastosowaniem procedur standardowych.
 9. POL-AURA zastrzega możliwość odstąpienia od zawarcia umowy w przypadku braku otrzymania od Klienta prawidłowo wypełnionych deklaracji zastosowania produktu/deklaracji użytkownika końcowego lub innych dokumentów wymaganych przy sprzedaży produktów podlegających ograniczeniom w obrocie.

&3
Cena
 1. Ceny produktów podane są jako ceny netto lub brutto, wyrażone w PLN.
 2. Ceny mogą ulec zmianie bez uprzedzenia, o ile szczególne ustalenia lub umowy nie stanowią inaczej.
 3. Faktury wystawiane są w PLN po cenach obowiązujących w dniu akceptacji zamówienia.
 4. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), zmianie ulegnie cena jednostkowa brutto, poprzez uwzględnienie zmienionej stawki VAT, obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT.


&4
Fakturowanie
 1. Produkty fakturowane są w dniu wysyłki bądź wydania towaru z magazynu POL-AURA po cenie netto oraz brutto, z uwzględnieniem stawki podatku VAT obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT.
 2. POL-AURA zastrzega sobie prawo do ustanowienia odroczonego fakturowania Produktów zgodnego
  z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa dotyczącego wystawiania faktury VAT.

&5
Płatności
 1. Klient dokonuje zapłaty za towar na podstawie wystawionej przez POL-AURA faktury z odroczonym terminem płatności lub faktury pro-forma. Płatność następuje wyłącznie przelewem na rachunek bankowy POL-AURA wskazany na fakturze.
 2. W przypadku ustalenia odroczonego terminu płatności – termin ten wynosi standardowo14 dni.
 3. POL-AURA zastrzega sobie prawo do ustalenia płatności za zamówiony towar w formie przedpłaty dokonywanej przez Klienta na podstawie faktury pro-forma.
 4. W przypadku opóźnień w płatnościach (przekroczenie terminu płatności wskazanego na fakturze VAT) od Kupującego, POL-AURA przysługuje prawo do naliczania odsetek ustawowych oraz kosztów odzyskania należności zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych oraz przekazanie wierzytelności do firmy windykacyjnej.
 5. W przypadku niewywiązania się przez Kupującego ze swoich zobowiązań płatniczych za dostarczony towar POL-AURA zastrzega sobie prawo do:
 1. odmowy kolejnych dostaw do czasu uregulowania należności,
 2. anulowania przyznanych udogodnień płatniczych oraz specjalnych warunków handlowych,
 3. zawieszenia lub anulowania wszystkich zamówień bez uprzedzenia i odszkodowania,
 4. zażądania, w celu przeprowadzenia ewentualnych późniejszych dostaw, płatności w formie przedpłaty przed każdą wysyłką lub płatności dokonywanej w inny sposób, wybrany przez POL-AURA,
 5. zażądania natychmiastowej spłaty należności wymagalnej,
 6. przekazania wierzytelności do firmy windykacyjnej.

&6
Dostawa
 1. POL-AURA zobowiązuje się do dostarczenia produktów wskazanych w zamówieniu Klienta.
 2. Termin realizacji zamówienia wskazany na potwierdzeniu zamówienia jest terminem przewidywalnym i nie jest terminem wiążącym. Czas realizacji zamówienia może ulec zmianie. POL-AURA dokona wszelkich starań, żeby zrealizować zamówienie we wskazanym w potwierdzeniu zamówienia terminie.
 3. Produkty dostarczane są bezpośrednio do Odbiorcy ostatecznego, faktura za zakupiony towar przesłana zaś do Płatnika wskazanego w zamówieniu – chyba że Strony postanowią inaczej.
 4. Koszty transportu produktów ponosi Klient, zgodnie z aktualnym cennikiem, chyba że strony ustaliły inaczej. Opłaty dodatkowe wynikająca z zastosowania specjalnego sposobu pakowania bądź wysyłki, określona przez Klienta, będzie obciążać Klienta.
 5. Opóźnienie dostawy towaru do magazynu wewnętrznego POL-AURA od dostawców, niezależne od firmy POL-AURA może spowodować przesunięcie terminu dostawy do Klienta. Klient zrzeka się dochodzenia odszkodowania za szkody powstałe w wyniku opóźnienia oraz anulacji zamówienia za względu na nieterminową realizację; nie dotyczy to przypadków całkowitej niemożności dostawy towaru lub która to niemożność spowoduje wygaśnięcie zobowiązań umownych pomiędzy Stronami.
 6. W przypadku odbioru towaru z magazynu POL-AURA, Klient obowiązany jest przestrzegać wyznaczonych terminów. W wypadku nie odebrania towaru w ustalonym terminie, zastosowanie ma pkt &6, 6.
 7. Jeżeli Klient żąda przesunięcia terminu dostawy lub nie jest w stanie przyjąć towaru, towar będzie składowany w magazynie POL-AURA lub innym magazynie na koszt i ryzyko Klienta.
 8. Jeżeli Klient opóźnia się z odbiorem danej partii towaru, nowy termin musi zostać uprzednio uzgodniony. Nie ma to wpływu na datę odbioru dalszych partii towaru – chyba że Strony postanowiły inaczej.
 9. W przypadkach przewidzianych przez przepisy prawne Klient zobowiązany jest do dostarczenia niezbędnych urzędowych zezwoleń lub zaświadczeń przed realizacją zamówienia.
 10. W przypadku rezygnacji Klienta z odbioru zamówionego towaru, Klient zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych z niewywiązaniem się z umowy, w tym, ale bez ograniczenia do, kosztów wyprodukowania towarów niestandardowych, kosztów zakupu materiałów niepodlegających zwrotowi, kosztów anulowania zamówienia nałożonych na nas przed naszych dostawców, kosztów związanych z magazynowaniem, wysyłką oraz obsługą transakcji.
 11. Zastrzegamy sobie prawo do dostaw częściowych. Wszystkie dostawy częściowe będą fakturowane osobno, a opłaty za nie wnoszone po otrzymaniu faktury.

&7
Reklamacja towarów
 1. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za sprawdzenie natychmiast po dostawie rodzaju i ilości otrzymanych produktów, co do ich zgodności z umową.
 2. Zgłoszenie nieprawidłowości możliwe jest jedynie na drodze pisemnej, podając: opis nieprawidłowości, numer faktury oraz inne, niezbędne w celu ustalenia przyczyny powstania wady (np. dokumenty przewozowe lub protokół szkody, numer fabryczny towaru) w przeciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania towaru.
 3. Klient zobowiązany jest poinformować o ewentualnych brakach, błędach w dostawie bądź wadach towaru, które możliwe są do wykrycia w trakcie rutynowej weryfikacji. Powiadomienie o niezgodności należy przekazać w terminie nie dłuższym niż 3 dni roboczych od chwili odbioru zamówienia pod rygorem utraty zasadności.
 4. Wszelkie zastrzeżenia co do jakości produktów należy zgłaszać niezwłocznie po ich wykryciu, nie później jednak niż ostatniego dnia terminu przydatności produktu do użycia. Reklamacje są rozpatrywane w terminie od 2 do 30 dni. Termin może ulec wydłużeniu (&7, 5)
 5. POL-AURA zastrzega prawo zbadania produktu pod kątem analizy zasadności zgłoszonej nieprawidłowości.
 6. W przypadku uznania zasadności reklamacji, Klient ma prawo do wymiany wadliwego produktu na wolny od wad lub obniżenia ceny produktu w stosunku, w jakim cena towaru obliczenia po uwzględnieniu istnienia wad pozostaje do ceny towaru danego rodzaju wolnego od wad.
 7. Stwierdzenie wady produktu nie stanowi podstawy do nieuregulowania płatności przez Klienta.
 8. Klient posiada prawo do dokonania zwrotu reklamowanego produktu jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody firmy
  POL-AURA. Brak zgody skutkuje odmową przyjęcia reklamowanego towaru.
 9. Klientowi nie przysługują inne roszczenia z tytułu wad towaru, poza określonymi w niniejszym rozdziale.
 10. W przypadku wyraźnego zastrzeżenia niższej jakości towaru, odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona.

&8
Gwarancje
 1. Zgodność odczynników ze specyfikacjami podanymi w ulotkach technicznych jest gwarantowana przez okres ich przydatności do użycia, o ile zachowane są warunki przechowywania i użytkowania zgodnie z wymaganiami producenta.
 2. Odczynniki używane niezgodnie z ich przeznaczeniem i instrukcją tracą gwarancję.
 3. Termin ważności umieszczony jest na etykiecie produktu.
 4. Warunki przechowywania produktów podane są na etykiecie produktu.

&9
Niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy
 1. Jeżeli towar nie zostanie wydany Klientowi w uzgodnionym terminie z przyczyn, za które firma POL-AURA ponosi odpowiedzialność (np. zwłoka), Klient ma prawo odstąpić od umowy.
 2. Klient ma prawo domagać się odszkodowania za szkodę poniesioną w wyniku zwłoki w dostarczeniu towaru, przy czym odszkodowanie nie może przewyższać wartości niedostarczonego bądź zbyt późno dostarczonego produktu.
 3. Zwłoka nie zachodzi w przypadku:
 1. niedotrzymania terminu realizacji zamówienia przez dostawców POL-AURA, którzy spowodowali opóźnienie,
 2. zmiany ustawodawstwa bądź zarządzeń bądź inne działania legislacyjne, które przekładają się na wydłużenie realizacji zamówienia,
 3. zakłóceń ciągłości pracy firmy, przez co rozumie się strajk, brak siły roboczej, brak zaopatrzenia w energię bądź inne,
 4. siły wyższe.
 1. Klient informowany jest o przyczynach opóźnienia (&9, 3). Jeżeli wydłużenie terminu realizacji zamówienia przekracza 1 miesiąc, każda ze stron posiada prawo do odstąpienia od umowy odnośnie towarów, których dotyczy opóźnienie z pominięciem prawa do żądania odszkodowania.
 2. Odpowiedzialność za szkodę spowodowaną działaniem umyślnym lub poważnym zaniedbaniem ogranicza się do takiej, którą mogliśmy przewidzieć jako następstwo takiego działania.
 3. POL-AURA nie ponosi odpowiedzialności za inne naruszenia umowy poza określonymi w niniejszych Warunkach.
 4. Jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy stanowi równocześnie czyn niedozwolony, ponosimy odpowiedzialność z tego tytułu tylko w zakresie określonym w niniejszych Warunkach.


&10
Doradztwo i przydatność towaru do realizacji zamierzonych celów
 1. POL-AURA zgodnie z posiadaną wiedzą i doświadczeniem, prowadzi doradztwo dla Klientów, jednakże bez żadnych zobowiązań i jakiejkolwiek odpowiedzialności.
 2. Jeżeli katalogi określają szczegółowe zastosowanie lub zastosowania, towar dostarcza się w rozumieniu wyłącznej odpowiedzialności Klienta za ustalenie przydatności towaru do celów, do jakich ma być użyty.

&11
Ochrona danych osobowych
 1. Gromadzone dane osobowe Klienta są przetwarzane w sposób zgłoszony zgodnie z przepisami prawa. Kupujący akceptuje fakt, że jego dane osobowe są wykorzystywane przez POL-AURA w zgodzie z przepisami prawa krajowego. Dane te wykorzystywane są do wyłącznego użytku w niezbędnym zakresie. Klient ma prawo do wglądu, modyfikacji i usunięcia tych danych.

&12
Postanowienia końcowe
 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) stanowią integralną część umowy.
 2. Postanowienia niniejszych OWS stosuje się odpowiednio do umowy także w przypadku jej zawarcia w drodze negocjacji, jeżeli strony w trakcie negocjacji nie postanowiły inaczej.
 3. Strony zobowiązują się, że będą utrzymywać w poufności informacje handlowe i techniczne, które uzyskają w wyniku współpracy, i nie będą ich przekazywać osobom trzecim.
 4. Katalog produktów i usług oferowanych przez POL-AURA oraz cennik nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zachętą do podjęcia współpracy.
 5. Wierzytelności przysługujące Kupującemu ze strony POL-AURA są wyłączone, chyba, że POL-AURA wyrazi na nie zgodę w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 6. Treść OWS znajduje się na stronie internetowej: http://www.pol-aura.pl/
 7. Niniejsze Warunki Sprzedaży podlegają prawodawstwu polskiemu i są interpretowane zgodnie z nim
 8. W kwestiach nieuregulowanych niniejszymi warunkami sprzedaży decydują przepisy kodeksu cywilnego.
 9. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby firmy POL-AURA Sp. z o.o.

OWS obowiązują od 2023-07-31

Przejdź do strony głównej
payu

Wszystkie prawa zastrzeżone - Odczynniki chemiczne POL-AURA - 2023
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu