wyszukiwanie zaawansowane
1 » Symbole ostrzegawcze2

Kontakt

Nowości w sklepie

1
ALKOHOL ETYLOWY 96% cz.d.a. [64-17-5]

ALKOHOL ETYLOWY 96% cz.d.a. [64-17-5]50,43 zł brutto41,00 zł netto

ALKOHOL ETYLOWY 99,8% cz.d.a. [64-17-5]

ALKOHOL ETYLOWY 99,8% cz.d.a. [64-17-5]54,12 zł brutto44,00 zł netto

GLUKOZA cz.d.a. [50-99-7]

GLUKOZA cz.d.a. [50-99-7]21,53 zł brutto17,50 zł netto

CHLOREK METYLU cz.d.a. [75-09-2]

CHLOREK METYLU cz.d.a. [75-09-2]19,07 zł brutto15,50 zł netto

ETER NAFTOWY cz.d.a.

ETER NAFTOWY cz.d.a. 40,59 zł brutto33,00 zł netto

ETYLU OCTAN cz.d.a. [141-78-6]

ETYLU OCTAN cz.d.a. [141-78-6]18,45 zł brutto15,00 zł netto

FORMALINA cz.d.a. [50-00-0]

FORMALINA cz.d.a. [50-00-0]23,37 zł brutto19,00 zł netto

JOD cz.d.a. [7553-56-2]

JOD cz.d.a. [7553-56-2]319,80 zł brutto260,00 zł netto

Chlorowodorek fenylohydrazyny [59-88-1]

Chlorowodorek fenylohydrazyny [59-88-1]118,60 zł brutto96,42 zł netto

Symbole ostrzegawcze

Piktogramy wskazujące na rodzaj zagrożenia znajdujące się na produktach z naszej oferty są zgodne z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r.

ZAGROŻENIA FIZYCZNE
 
Piktogram / symbol Klasa i kategoria zagrożenia
GHS01
alt
wybuchająca bomba
Sekcja 2.1
Niestabilne materiały wybuchowe
Materiały wybuchowe z podklas 1.1, 1.2, 1.3, 1.4
Sekcja 2.8
Substancje i mieszaniny samoreaktywne, typy A, B
Sekcja 2.15
Nadtlenki organiczne, typy A, B
GHS02
alt
płomień
Sekcja 2.2
Gazy łatwopalne, kategoria zagrożenia 1
Sekcja 2.3
Aerozole łatwopalne, kategorie zagrożeń 1, 2
Sekcja 2.6
Substancje ciekłe łatwopalne, kategorie zagrożeń 1, 2, 3
Sekcja 2.7
Substancje stałe łatwopalne, kategorie zagrożeń 1, 2
Sekcja 2.8
Substancje i mieszaniny samoreaktywne, typy B, C, D, E, F Sekcja 2.9
Substancje ciekłe piroforyczne, kategoria zagrożenia 1
Sekcja 2.10
Substancje stałe piroforyczne, kategoria zagrożenia 1
Sekcja 2.11
Substancje i mieszaniny samonagrzewające się, kategorie zagrożeń 1, 2
Sekcja 2.12
Substancje i mieszaniny, które w kontakcie z wodą wydzielają gazy łatwopalne, kategorie zagrożeń 1, 2, 3
Sekcja
2.15 Nadtlenki organiczne, typy B, C, D, E, F
GHS03
alt
płomień nad okręgiem
Sekcja 2.4
Gazy utleniające, kategoria zagrożenia 1
Sekcja 2.13
Substancje ciekłe utleniające, kategorie zagrożeń 1, 2, 3
Sekcja 2.14
Substancje stałe utleniające, kategorie zagrożeń 1, 2, 3
GHS04
alt
butla gazowa
Sekcja 2.5
Gazy pod ciśnieniem:
Gazy sprężone;
Gazy skroplone;
Gazy skroplone schłodzone;
Gazy rozpuszczone

GHS05
alt
 działanie żrące
Sekcja 2.16
Substancje korodujące metale, kategoria zagrożenia 1

Piktogram nie jest wymagany dla następujących klas i kategorii zagrożeń:
Sekcja 2.1: Materiały wybuchowe z podklasy 1.5
Sekcja 2.1: Materiały wybuchowe z podklasy 1.6
Sekcja 2.2: Gazy łatwopalne, kategoria zagrożeń 2
Sekcja 2.8: Substancje i mieszaniny samoreaktywne, typ G
Sekcja 2.15: Nadtlenki organiczne, typ G

ZAGROŻENIA DLA ZDROWIA
 
Piktogram / symbol Klasa i kategoria zagrożenia

GHS06
alt
czaszka i skrzyżowane piszczele
Sekcja 3.1
Toksyczność ostra (droga pokarmowa, po naniesieniu na skórę, po narażeniu inhalacyjnym), kategorie zagrożeń 1, 2, 3
GHS05
alt
 działanie żrące
Sekcja 3.2
Działanie żrące na skórę, kategorie zagrożeń 1A, 1B, 1C
Sekcja 3.3
Poważne uszkodzenie oczu, kategoria zagrożenia 1
GHS07
alt
wykrzyknik
Sekcja 3.1
Toksyczność ostra (droga pokarmowa, po naniesieniu na skórę, po narażeniu inhalacyjnym), kategoria zagrożenia 4
Sekcja 3.2
Działanie drażniące na skórę, kategoria zagrożenia 2
Sekcja 3.3
Działanie drażniące na oczy, kategoria zagrożenia 2
Sekcja 3.4
Działanie uczulające na skórę, kategoria zagrożenia 1
Sekcja 3.8
Działanie toksyczne na narządy docelowe – jednorazowe narażenie, kategoria zagrożenia 3
Działanie drażniące na drogi oddechowe
Skutek narkotyczny
GHS08
alt
zagrożenie dla zdrowia
Sekcja 3.4
Działanie uczulające na drogi oddechowe, kategoria zagrożenia 1
Sekcja 3.5
Działanie mutagenne na komórki rozrodcze, kategorie zagrożeń 1A, 1B, 2
Sekcja 3.6
Rakotwórczość, kategorie zagrożeń 1A, 1B, 2
Sekcja 3.7
Działanie szkodliwe na rozrodczość, kategorie zagrożeń 1A, 1B, 2
Sekcja 3.8
Działanie toksyczne na narządy docelowe – jednorazowe narażenie, kategorie zagrożeń 1, 2
Sekcja 3.9
Działanie toksyczne na narządy docelowe – powtarzane narażenie, kategorie zagrożeń 1, 2
Sekcja 3.10
Zagrożenie spowodowane aspiracją, kategoria zagrożenia 1

Sekcja 3.7: Działanie szkodliwe na rozrodczość, wpływ na laktację lub oddziaływanie szkodliwe na dzieci karmione
piersią, dodatkowa klasa zagrożeń

ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA
 
Piktogram / symbol Klasa i kategoria zagrożenia
GHS09
alt
środowisko
Sekcja 4.1
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego
— Zagrożenie ostre, kategoria 1
— Zagrożenie przewlekłe, kategorie 1, 2

Piktogram nie jest wymagany dla następujących klas i kategorii zagrożeń dla środowiska:
Sekcja 4.1: Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenie przewlekłe, kategorie 3, 4

Więcej informacji na temat znaków ostrzegawczych znajdziecie Państwo na stronach:
- Euro-Lex - http://eur-lex.europa.eu 
Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl