wyszukiwanie zaawansowane
1 » Symbole ostrzegawcze2

Kontakt

Nowości w sklepie

1
4-acetamidofenol [103-90-2]

4-acetamidofenol [103-90-2]155,56 zł brutto126,47 zł netto

Abakawir

Abirateronu octan [154229-18-2]559,81 zł brutto455,13 zł netto

ABTS [30931-67-0]

ABTS [30931-67-0]311,10 zł brutto252,93 zł netto

N-Acetylo-DL-tryptofan ≥ 98.0% [87-32-1]

N-Acetylo-DL-tryptofan ≥ 98.0% [87-32-1]112,14 zł brutto91,17 zł netto

2-Acetylo-6-metoksynaftalen ≥ 98.0% [3900-45-6]

2-Acetylo-6-metoksynaftalen ≥ 98.0% [3900-45-6]242,37 zł brutto197,05 zł netto

Kalceina-AM ≥ 90% [148504-34-1]

Kalceina-AM ≥ 90% [148504-34-1]2 424,63 zł brutto1 971,24 zł netto

N-Acetylo-L-tryptofan ≥ 98.5% [1218-34-4]

N-Acetylo-L-tryptofan ≥ 98.5% [1218-34-4]118,47 zł brutto96,32 zł netto

b-D-Allopyranoza ≥ 97.0% [7283-09-2]

b-D-Allopyranoza ≥ 97.0% [7283-09-2]242,37 zł brutto197,05 zł netto

L-beta-leucyna chlorowodorek ≥ 98.0% [219310-09-5]

L-beta-leucyna chlorowodorek ≥ 98.0% [219310-09-5]3 419,44 zł brutto2 780,03 zł netto

Agaroza, średni EEO [9012-36-6]1 057,21 zł brutto859,52 zł netto

Symbole ostrzegawcze

Piktogramy wskazujące na rodzaj zagrożenia znajdujące się na produktach z naszej oferty są zgodne z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r.

ZAGROŻENIA FIZYCZNE
 
Piktogram / symbol Klasa i kategoria zagrożenia
GHS01
alt
wybuchająca bomba
Sekcja 2.1
Niestabilne materiały wybuchowe
Materiały wybuchowe z podklas 1.1, 1.2, 1.3, 1.4
Sekcja 2.8
Substancje i mieszaniny samoreaktywne, typy A, B
Sekcja 2.15
Nadtlenki organiczne, typy A, B
GHS02
alt
płomień
Sekcja 2.2
Gazy łatwopalne, kategoria zagrożenia 1
Sekcja 2.3
Aerozole łatwopalne, kategorie zagrożeń 1, 2
Sekcja 2.6
Substancje ciekłe łatwopalne, kategorie zagrożeń 1, 2, 3
Sekcja 2.7
Substancje stałe łatwopalne, kategorie zagrożeń 1, 2
Sekcja 2.8
Substancje i mieszaniny samoreaktywne, typy B, C, D, E, F Sekcja 2.9
Substancje ciekłe piroforyczne, kategoria zagrożenia 1
Sekcja 2.10
Substancje stałe piroforyczne, kategoria zagrożenia 1
Sekcja 2.11
Substancje i mieszaniny samonagrzewające się, kategorie zagrożeń 1, 2
Sekcja 2.12
Substancje i mieszaniny, które w kontakcie z wodą wydzielają gazy łatwopalne, kategorie zagrożeń 1, 2, 3
Sekcja
2.15 Nadtlenki organiczne, typy B, C, D, E, F
GHS03
alt
płomień nad okręgiem
Sekcja 2.4
Gazy utleniające, kategoria zagrożenia 1
Sekcja 2.13
Substancje ciekłe utleniające, kategorie zagrożeń 1, 2, 3
Sekcja 2.14
Substancje stałe utleniające, kategorie zagrożeń 1, 2, 3
GHS04
alt
butla gazowa
Sekcja 2.5
Gazy pod ciśnieniem:
Gazy sprężone;
Gazy skroplone;
Gazy skroplone schłodzone;
Gazy rozpuszczone

GHS05
alt
 działanie żrące
Sekcja 2.16
Substancje korodujące metale, kategoria zagrożenia 1

Piktogram nie jest wymagany dla następujących klas i kategorii zagrożeń:
Sekcja 2.1: Materiały wybuchowe z podklasy 1.5
Sekcja 2.1: Materiały wybuchowe z podklasy 1.6
Sekcja 2.2: Gazy łatwopalne, kategoria zagrożeń 2
Sekcja 2.8: Substancje i mieszaniny samoreaktywne, typ G
Sekcja 2.15: Nadtlenki organiczne, typ G

ZAGROŻENIA DLA ZDROWIA
 
Piktogram / symbol Klasa i kategoria zagrożenia

GHS06
alt
czaszka i skrzyżowane piszczele
Sekcja 3.1
Toksyczność ostra (droga pokarmowa, po naniesieniu na skórę, po narażeniu inhalacyjnym), kategorie zagrożeń 1, 2, 3
GHS05
alt
 działanie żrące
Sekcja 3.2
Działanie żrące na skórę, kategorie zagrożeń 1A, 1B, 1C
Sekcja 3.3
Poważne uszkodzenie oczu, kategoria zagrożenia 1
GHS07
alt
wykrzyknik
Sekcja 3.1
Toksyczność ostra (droga pokarmowa, po naniesieniu na skórę, po narażeniu inhalacyjnym), kategoria zagrożenia 4
Sekcja 3.2
Działanie drażniące na skórę, kategoria zagrożenia 2
Sekcja 3.3
Działanie drażniące na oczy, kategoria zagrożenia 2
Sekcja 3.4
Działanie uczulające na skórę, kategoria zagrożenia 1
Sekcja 3.8
Działanie toksyczne na narządy docelowe – jednorazowe narażenie, kategoria zagrożenia 3
Działanie drażniące na drogi oddechowe
Skutek narkotyczny
GHS08
alt
zagrożenie dla zdrowia
Sekcja 3.4
Działanie uczulające na drogi oddechowe, kategoria zagrożenia 1
Sekcja 3.5
Działanie mutagenne na komórki rozrodcze, kategorie zagrożeń 1A, 1B, 2
Sekcja 3.6
Rakotwórczość, kategorie zagrożeń 1A, 1B, 2
Sekcja 3.7
Działanie szkodliwe na rozrodczość, kategorie zagrożeń 1A, 1B, 2
Sekcja 3.8
Działanie toksyczne na narządy docelowe – jednorazowe narażenie, kategorie zagrożeń 1, 2
Sekcja 3.9
Działanie toksyczne na narządy docelowe – powtarzane narażenie, kategorie zagrożeń 1, 2
Sekcja 3.10
Zagrożenie spowodowane aspiracją, kategoria zagrożenia 1

Sekcja 3.7: Działanie szkodliwe na rozrodczość, wpływ na laktację lub oddziaływanie szkodliwe na dzieci karmione
piersią, dodatkowa klasa zagrożeń

ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA
 
Piktogram / symbol Klasa i kategoria zagrożenia
GHS09
alt
środowisko
Sekcja 4.1
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego
— Zagrożenie ostre, kategoria 1
— Zagrożenie przewlekłe, kategorie 1, 2

Piktogram nie jest wymagany dla następujących klas i kategorii zagrożeń dla środowiska:
Sekcja 4.1: Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenie przewlekłe, kategorie 3, 4

Więcej informacji na temat znaków ostrzegawczych znajdziecie Państwo na stronach:
- Euro-Lex - http://eur-lex.europa.eu 
Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl